Tiếng chim cút um mồi

Tiếng nhái é bẫy bìm bịp, bẫy rắn

Tiếng chim quốc mồi

Tiếng chồn đèn

Tiếng chim tu hú

Tiếng vạc kêu

Tiếng chim cuốc mái

Tiếng cúm núm gà nước

Tiếng chim đa đa

Tiếng chim bìm bịp

Tiếng gà rừng mái

Tiếng gà tai trắng

Tiếng chim le le

Tiếng chim sâm cầm

Tiếng chim sẻ gọi bầy

Tiếng chim dẽ giun

Tiếng chim chào mào tập hót

Tiếng chào mào mái kích trống

Tiếng chim cu gáy mồi

Tiếng cò lửa kêu